Představitel podnikatelského výzkumu a vývoje

Základní aktivity Asociace

Zastupování a prosazování zájmů aplikovaného výzkumu a vývoje ve vztahu k orgánům státní správy

Zástupci Asociace se účastní především na přípravě a projednávání příslušných legislativních změn a finančních opatření. Asociace má zastoupení v Radě vlády ČR pro výzkum a vývoj. K prosazování zájmů aplikovaného výzkumu a vývoje slouží i účast zástupců AVO v činnosti řady parlamentních výborů. Jako kolektivní člen Svazu průmyslu a dopravy ČR využívá Asociace možnost prezentovat své požadavky v jeho programu a v jeho stanoviscích k legislativním a jiným opatřením orgánů státní správy. Udržuje úzké kontakty s relevantními pracovišti státní správy, které se zabývají problematikou výzkumu a vývoje.

Poskytování informací o aktuálním dění v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje

Asociace vydává pravidelně informace o svých aktivitách v časopise "inovační podnikání & transfer technologií". Exkluzivní informace poskytuje v dopisech svým členům v cca měsíčních intervalech. Snaží se především monitorovat všechny dostupné programy podpory výzkumu a vývoje z různých zdrojů. Její zástupci jsou členy rad mezinárodních programů (např. EUREKA), programů podpory výzkumu a vývoje jednotlivých ministerstev a dalších. To umožňuje poskytování cenných rad členům, kteří se chtějí některého programu zúčastnit. Pro orientaci v těchto aktivitách vydává AVO pravidelně speciální publikaci s jejich kompletním výčtem. Současně se z uvedených programů snaží získat dotace na pomoc členům; v r. 96 to byla např. dotace na připojení 30ti členů na INTERNET. Usnadnění účasti svých členů v mezinárodních programech (a tím získání podpory) umožňuje poradenský systém AVO, kde za symbolickou cenu lze nalézt vhodné partnery (projekty) v zahraničí.
Asociace postupně vytváří obecně přístupnou databázi všech organizací v ČR, které se zabývají komerčním výzkumem a vývojem.

Prezentace členů Asociace

Asociace vydává různé prezentační materiály s nabídkami činností a služeb svých členů, aktualizované databáze členské základny vč. počítačového prezentačního programu, tematické informační publikace apod. Tyto prostředky využívá Asociace k prezentaci svých členů i na různých tuzemských a zahraničních výstavách a veletrzích.

Pořádání odborných konferencí, seminářů a diskusních setkání pro členy Asociace

Asociace pořádá např. pravidelné semináře k aktuálním problémům aplikovaného výzkumu a vývoje, školení k novým právním úpravám dotýkajících se činnosti výzkumných a vývojových organizací, specializované semináře technického zaměření. Každoročně to je např. velmi úspěšný seminář o vyhlašovaných programech podpory výzkumu a vývoje.

Zprostředkování výzkumných a obchodních kontaktů pro členy Asociace v zahraničí

Asociace s využitím svých kontaktů se státními orgány, Svazem průmyslu a dopravy ČR, Asociací inovačního podnikání a jinými sdruženími zjišťuje a zprostředkovává možnou účast svých členů v zahraničních výzkumných a vývojových projektech a grantech i výrobní a obchodní spolupráci se zahraničními partnery. Na AVO se obracejí i zahraniční organizace s informacemi o možnostech využití různých podpor z jejich zemí.
Asociace udržuje od roku 1992 stálé kontakty s významným evropským sdružením vrcholových představitelů průmyslového výzkumu v západní Evropě - EIRMA (European Industrial Research Management Association). Asociace dosáhla také toho, že se pravidelná roční konference tohoto prestižního sdružení konala poprvé v některé z postkomunistických zemí, a to v ČR v Praze. Konference bylo využito ze strany AVO i k uspořádání doprovodné nabídkové výstavy pro své členy.

Získávání veřejného mínění pro aplikovaný výzkum a vývoj

Asociace usiluje o vytváření příznivého a přitom reálného obrazu o aplikovaném výzkumu a vývoji ve společnosti a o uznání jeho nezbytnosti pro dosažení konkurenceschopnosti české ekonomiky. Asociace proto využívá všech možností obracet se jak na širokou veřejnost, tak na různé veřejné činitele a instituce včetně využívání tisku - články v Ekonomu, Profitu, CZECH BUSINESS AND TRADE JOURNAL a dalších.

Podpora vytváření kontaktů a spolupráce členů Asociace s uživatelskou sférou

Asociace pomáhá tvořit prostor pro navazování kontaktů a rozvíjení spolupráce s výrobními a jinými organizacemi prostřednictvím jejich svazů a sdružení. Asociace má své zastoupení v předsednictvu Svazu průmyslu a dopravy ČR a těsně spolupracuje se všemi jeho dalšími orgány s konečným cílem zvýšit konkurenceschopnost naší výroby na základě nových tuzemských výzkumných a vývojových řešení.

Zajišťování expertní a poradenské činnosti pro potřeby aplikovaného výzkumu a vývoje

Asociace zprostředkuje pro své členy různé služby, jako např. zpracování marketingových studií, právní a patentové poradenství, ekonomické a daňové poradenství, expertní činnost, zajištění účasti na zahraničních kongresech a konferencích apod..

OK
AVO o.p.s.
Původni www prezentace

Novinky

15.8.2018
AVO nabízí atraktivní prostory u Karlova Mostu

AVO Vám nabízí dlouhodobý i krátkodobý pronájem zařízených kanceláří v centru Prahy za zvýhodněných podmínek pro své členy. Více se dozvíte v přiložené brožuře

logo čtěte dále

13.8.2018
NKÚ: Podpora výzkumu v Česku nepomáhá konkurenceschopnosti

Systém podpory VaVaI v ČR nevytváří vždy ideální podmínky, aby vznikaly výsledky uplatnitelné v praxi, a nepřispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti země. Vyplývá to z výsledků prověrky NKÚ. Více ZDE

logo čtěte dále

1.8.2018
Ekoinovace – zahájen příjem projektů

MŽP a SF ŽP ČR vyhlásily novou výzvu v rámci Národního programu Životní prostředí. Zaměřena je na ekoinovace – inovativní projekty, které využívají netradiční nebo u nás nepoužívané technologie s přínosem pro životní prostředí. Více ZDE

logo čtěte dále