MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR (MŠMT)

Adresa:Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
Odborný útvar pro VaV:1. odbor programů výzkumu a vývoje
2. odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
Tel:257 193 111 (ústř.), 1. 257193240, 2. 257193718
WWW adresa:1. http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=2849
2. http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=46

MEZINÁRODNÍ PROGRAMY VÝZKUMU A VÝVOJE

* Název programu: INTAS - MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ PRO SPOLUPRÁCI SE STÁTY BÝV. SOVĚTSKÉHO SVAZU V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE     Vyhlašovatel: MŠMT - mezinárodní
Česká republika se v roce 2001 stala členem organizace INTAS - Mezinárodního sdružení pro spolupráci se státy bývalého Sovětského svazu v oblasti výzkumu a vývoje (tzv. státy NIS) . INTAS byl založen v roce 1993 jako evropská iniciativa, podporující výzkumné projekty a sítě excelence výzkumníků z členských států INTAS a států NIS. Pravidelně jsou vypisovány výzvy k podávání návrhů projektů. MŠMT pověřil TC AV ČR operativním řízením programu. Další informace tedy buď na adrese http://www.tc.cz/nko/inco-2 nebo přímo na http://www.intas.be

* Název programu: KONTAKT - DVOUSTRANNÁ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE     Vyhlašovatel: MŠMT - mezinárodní
MŠMT realizuje pod tímto programem řadu programů mezinárodní dvoustranné spolupráce ve VaV. Podrobné aktuální informace naleznete na adrese http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=2549

* Název programu: EUREKA     Vyhlašovatel: MŠMT - mezinárodní
Přihlašovat projekty lze prakticky nepřetržitě (bližší viz nápověda). EUREKA má domovskou stránku http://www.eureka.be. Informace lze nalézt také na http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=2549.

* Název programu: 6. RÁMCOVÝ PROGRAM EU     Vyhlašovatel: MŠMT - mezinárodní
V Bruselu byl slavnostně zahájen 6. RP. Několik zajímavých informací viz nápověda. Výzvy k podávání návrhů na projekty 6. RP najdete na http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm. Ostatní na české stránce http://www.tc.cas.cz

* Název programu: COST     Vyhlašovatel: MŠMT - mezinárodní
Financování programu probíhá zásadně na národní úrovni, neboť COST nedisponuje žádnými prostředky na financování výzkumu. Finanční prostředky poskytuje MŠMT na základě doporučení Výboru COST v ČR a na základě vyjádření Rady programu COST.
COST má domovskou stránku http://www.belspo.be/cost/. Informace lze nalézt také na http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=2549

* Název programu: GRANTY NATO
Informace: http://www.nato.int/science/

PŘIPRAVOVANÉ PROGRAMY VÝZKUMU A VÝVOJE NA ROK 2005 A 2006

* Název programu: NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II     Vyhlašovatel: MŠMT + MPO
Evropská komise schválila jako slučitelnou se společným trhem podporu poskytovanou na základě programu podpory "Národní program výzkumu II". Jednotlivé Tématické programy a Průřezové části budou postupně vyhlašovat MŠMT a MPO. Bližší viz Nápověda. Kompletní program je na http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?ARI=103256&CAI=3285.

JIŽ DŘÍVE VYHLÁŠENÉ PROGRAMY VÝZKUMU A VÝVOJE NA ROKY 2003 až 2008

(programy, u nichž již uplynul termín možného přihlášení)

* Název programu: PROGRAMY MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI COST, EUPRO, EUREKA, INGO A KONTAKT     Vyhlašovatel: MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo veřejnou soutěž na podporu nových projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji s termínem odevzdání 10. září 2007. Cílem veřejné soutěže je plnění závazků vyplývajících z dvoustranných mezinárodních dohod o spolupráci ve výzkumu a vývoji a z členství ČR v mezinárodních organizacích a dalších aktivitách. Návrhům projektů, které budou vybrány na základě veřejné soutěže bude poskytnuta na řešení finanční podpora formou dotace ze státního rozpočtu od r. 2008! Jedná se pouze o nové projekty, které byly v r. 2007 (2006) přijaty do příslušných programů a tím získaly "právo" žádat o dotaci. Jedinou výjimkou je program EUPRO, kde se toto přijetí nevyžaduje. Přihláška se podává elektronicky!
Bližší informace viz. vyhlašovatel na adrese http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/verejna-soutez-2008. Přihlášení k e-projekt se nachází až na konci stránky!

* Název programu: PROGRAMY MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI COST, EUPRO, EUREKA, INGO A KONTAKT     Vyhlašovatel: MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo veřejnou soutěž na podporu nových projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji s termínem odevzdání 20. září 2006. Cílem veřejné soutěže je plnění závazků vyplývajících z dvoustranných mezinárodních dohod o spolupráci ve výzkumu a vývoji a z členství ČR v mezinárodních organizacích a dalších aktivitách. Návrhům projektů, které budou vybrány na základě veřejné soutěže bude poskytnuta na řešení finanční podpora formou dotace ze státního rozpočtu od 1. 3. 2007! Jedná se pouze o nové projekty, které byly v r. 2006 (2005) přijaty do příslušných programů a tím získaly "právo" žádat o dotaci. Jedinou výjimkou je program EUPRO, který má výjimku i na dobu začátku řešení - nové projekty EUPRO začínají již 3. 1. 2007. Bližší informace viz. vyhlašovatel na adrese http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?ARI=104165&CAI=3176

* Název programu: Části NÁRODNÍHO PROGRAMU VÝZKUMU II     Vyhlašovatel: MŠMT
MŠMT vyhlásilo "svji" část Národního programu výzkumu (NPV II) - programy:

Konkrétní témata viz nápověda. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je na http://www.msmt-vyzkum.cz/2005/NPV2/NPV2/STRANKY/default.asp?D=7.12.2005&T=7:10:19. Soutěžní lhůta je do 17. února 2006.

* Název programu: VÝZKUMNÉ ZÁMĚRY     Vyhlašovatel: MŠMT
Na základě zákona č. 130/2002 Sb., nařízení vlády č. 462/2002 Sb. a nařízení vlády č. 267/2002 Sb. lze předkládat návrhy nových výzkumných záměrů s termínem zahájení od 1. ledna 2007. Pro tyto případy MŠMT stanovilo podle § 27 odst. 1 a § 38 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. náležitosti k "PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ VÝZKUMNÝCH ZÁMĚRŮ S TERMÍNEM ZAHÁJENÍ OD 1. LEDNA 2007". Návrhy výzkumných záměrů přijímá MŠMT do 1."března 2006 do 15:30 hodin.

* Název programu: VÝZKUMNÁ CENTRA (1M)     Vyhlašovatel: MŠMT + další poskytovatelé
Ministerstvo školství vyhlásilo opět jako vloni program známý spíše pod jménem Centra (B) - realizační. Je vyhlášen ve stejných intencích jako vloni, ale ve vyhlášení je řada nejasností (požadavky na výběr uchazečů, možnosti financování, neúplnost formulářů apod.). Je proto nutné sledovat vlastní vyhlášení na webu MŠMT (např. "Dotazy"). Program je součástí Národního programu výzkumu I. Cílem programu je soustředit výzkumné kapacity na výzkumnou činnost do center, která zajistí účinný přenos poznatků mezi jednotlivými stadii výzkumu k subjektům, které je využívají. Program je vyhlašován pro období let 2005-2009 a zahájení řešení projektů se předpokládá od 1. března 2006, ukončení nejdéle 31. prosince 2009. Datum odevzdání projektů 14.10.2005. Bližší na http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=2853.

* Název programu: CENTRA ZÁKLADNÍHO VÝZKUMU (PROGRAM LC)     Vyhlašovatel: MŠMT
Ministerstvo školství vyhlásilo opět jako vloni program známý spíše pod jménem Centra (A) - základní výzkum. Je vyhlášen ve stejných intencích jako vloni. Cílem programu je podpořit spolupráci špičkových vědeckých pracovišť v ČR tak, aby byla zvýšena jejich konkurenceschopnost v Evropském výzkumném prostoru, a přispět k výchově mladých odborníků.
Program je vyhlašován pro období let 2005-2010 a zahájení řešení projektů se předpokládá od 1. března 2006, ukončení nejdéle 31. prosince 2010. Datum odevzdání projektů 14.10.2005. Bližší na http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=2853

* Název programu: NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU     Vyhlašovatel: MŠMT + další poskytovatelé
MŠMT za široké spoluúčasti řady institucí a široké odborné obce zpracovalo Národní program výzkumu - NPV (původně Národní program orientovaného výzkumu a vývoje). V rámci tohoto programu (strukturovaného podobně jako program 5RP EU) bude postupně vyhlašována stále větší část dosavadních programů podpory výzkumu a vývoje. Měli by se současně sjednotit i postupy při této činnosti. Kompletní znění NPV a doprovodných dokumentů je na http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=613. V současné době je již připravován NPVII, který by měl být vyhlašován jediným poskytovatelem (uvažuje se o zřízení Agentury pro aplikovaný výzkum).

* Název programu: PROGRAMY MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI COST, EUPRO, EUREKA, INGO A KONTAKT     Vyhlašovatel: MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo veřejnou soutěž na podporu nových projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji s termínem odevzdání 15. září 2004. Cílem veřejné soutěže je plnění závazků vyplývajících z dvoustranných mezinárodních dohod o spolupráci ve výzkumu a vývoji a z členství ČR v mezinárodních organizacích a dalších aktivitách. Návrhům projektů, které budou vybrány na základě veřejné soutěže bude poskytnuta na řešení finanční podpora formou dotace ze státního rozpočtu od 1. 1. 2005! Jedná se pouze o nové projekty, které byly v r. 2004 (2003) přijaty do příslušných programů a tím získaly "právo" žádat o dotaci. Bližší informace viz. vyhlašovatel na adrese http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=2549.

* Název programu: VÝZKUMNÁ CENTRA     Vyhlašovatel: MŠMT
Ministerstvo školství vyhlásilo dlouho očekávaný program Centra (B), jako pokračování letos končícího programu z minulosti. Cílem programu "Výzkumná centra" je soustředit výzkumné kapacity na výzkumnou činnost do center, která zajistí účinný přenos poznatků mezi jednotlivými stadii výzkumu k subjektům, které je využívají. Program je vyhlašován pro období let 2005-2009 a zahájení řešení projektů se předpokládá od 1. ledna 2005, ukončení 31. prosince 2009. Bližší na adrese http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=2853
Postup hodnocení: Obrovský zájem. Podáno cca 80 žádostí (5 vyřazeno) s celkovým "nárokem" na cca 2 200 mil. Kč (ano čtete dobře - 2,2 miliardy). K dispozici je 700 milionů Kč. V současnosti je k podpisu u paní ministryně složení Rady programu. Po podpisu a zvolení předsedy a místopředsedy bude složení Rady uveřejněno na internetu..

* Název programu: INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURA VÝZKUMU     Vyhlašovatel: MŠMT
Ministerstvo školství vyhlásilo tento program jako součást průřezového programu "Integrovaný výzkum" v rámci Národního programu výzkumu. Cílem programu je zajistit kontinuitu informačních zdrojů pro výzkum financovaných z veřejných zdrojů a jejich náležité aktualizování, umožnit rozvoj informační infrastruktury výzkumu (v procesu integrace pracovišť výzkumu a vývoje ČR do Evropského výzkumného prostoru) a zvýšit hospodárnost ve využívání veřejných prostředků na informační zdroje a infrastrukturu výzkumu. Program je vyhlašován pro období let 2004-2008. Zahájení programu se předpokládá od 1. července 2004, ukončení do 31.prosince 2008. Projekty mohou být jedno až čtyřapůlleté. Bližší na adrese http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=2853.
Postup hodnocení: Tento program byl vyhlášen jednorázově a nebude se opakovat. Přihlášeno 100 projektů a cca 2/3 jich postupují do hodnotícího kola.

* Název programu: PROGRAMY MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI COST, EUPRO, EUREKA, INGO A KONTAKT     Vyhlašovatel: MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo veřejnou soutěž na podporu nových projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji s termínem odevzdání 19. září. Cílem veřejné soutěže je plnění závazků vyplývajících z dvoustranných mezinárodních dohod o spolupráci ve výzkumu a vývoji a z členství ČR v mezinárodních organizacích a dalších aktivitách. Návrhům projektů, které budou vybrány na základě veřejné soutěže bude poskytnuta na řešení finanční podpora formou dotace ze státního rozpočtu od 1. 1. 2004! Jedná se pouze o nové projekty, které byly v r. 2003 přijaty do příslušných programů (případně probíhá schvalovací procedura) a tím získaly "právo" žádat o dotaci. Bližší informace viz. vyhlašovatel na adrese http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=2548

* Název programu: PROGRAM PODPORY ZAČÍNAJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE (LZ)     Vyhlašovatel: MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo uvedený program, který realizuje cíle Národního programu výzkumu po jehož schválení se předpokládá pokračování uvedeného programu v rámci dílčího programu II. průřezového programu 1. "Lidské zdroje pro výzkum a vývoj". Cílem programu je pozastavit proces zvyšujícího se průměru věkové struktury pracovníků výzkumu a vývoje, vytvořit podmínky pro další rozvoj odbornosti a rychlejší kariérní růst mladých, začínajících špičkových pracovníků a podpořit jejich možnosti pobytu v zahraničí. Program je vyhlašován na období roku 2003 - 2008 pro jedno- až tříleté projekty. Financování projektů z účelových finančních prostředků státního rozpočtu ve formě dotace bude zahájeno k 1.8.2003 a ukončeno nejpozději k 1.7.2008.
Soutěžní lhůta pro předkládání žádostí končí dne 18.dubna 2003. Kompletní vyhlášení je na adrese http://www.msmt.cz/Files/VedaAVyzkum/ProgramyVaV31/LZ
Bližší podrobnosti viz nápověda.

* Název programu: PROGRAMY MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI COST, EUPRO , EUREKA, INGO A KONTAKT     Vyhlašovatel: MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo veřejnou soutěž na podporu nových projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji s termínem odevzdání 31. března (EUREKA 15. dubna). Cílem veřejné soutěže je plnění závazků vyplývajících z dvoustranných mezinárodních dohod o spolupráci ve výzkumu a vývoji a z členství ČR v mezinárodních organizacích a dalších aktivitách. Návrhům projektů, které budou vybrány na základě veřejné soutěže bude poskytnuta na řešení finanční podpora formou dotace ze státního rozpočtu od 1. října 2003!
Nejedná se o projekty, které mají z r. 2002 či dříve "Rozhodnutí o poskytnutí.." Jedná se pouze o nové projekty, které byly v r. 2002 přijaty do příslušných programů a tím získaly "právo" žádat o dotaci.

* Název programu: VÝZKUMNÉ ZÁMĚRY     Vyhlašovatel: MŠMT
Konečně se vyjasnila situace kolem institucionálního financování - návrhů výzkumných záměrů. Návrhy těchto záměrů mohou již od letošního roku předkládat i soukromé organizace výzkumu a vývoje! Obecně je situace takováto:

Pro tyto případy MŠMT stanovilo podle § 27 odst. 1 a § 38 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. "NÁLEŽITOSTI PRO PŘEDLOŽENÍ NÁVRHU VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU S TERMÍNEM ZAHÁJENÍ OD 1. LEDNA 2004". Tento dokument je přístupný na těchto WWW stránkách v rubrice Dokumenty o VaV, odkazy na WWW.

* Název programu: ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE ČESKÉ VEŘEJNOSTI (LP)     Vyhlašovatel: MŠMT
Program navazuje na minulé ročníky stejnojmenného programu. Cílem programu je zpřístupnit české veřejnosti významné původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly získány mezinárodně uznávanými osobnostmi našeho národa nebo na pracovištích výzkumu a vývoje v České republice; rozšiřováním významných poznatků výzkumu a vývoje prováděného v České republice přispět ke zlepšení názoru české veřejnosti na výzkum a vývoj a rozšířit povědomí o jejich nezastupitelné roli pro rozvoj naší společnosti, zvýraznit úlohu výzkumu a vývoje a jejich význam pro ekonomiku a společnost České re-publiky, vyvolat a podpořit zájem mládeže o vědu a techniku včetně zájmu o vysokoškolské studium zejména technických oborů a přispět ke snižování nedostatku kvalifikovaných odborníků v českém průmyslu a tím podpořit rozvoj vědy, techniky, ekonomiky a společnosti v České republice. Program je vyhlášen pouze na projekty řešené od 1. března 2003 do 31. prosince 2003!
Výsledky výběrového řízení jsou uveřejněny na adrese (šestý bod shora) http://www.msmt.cz/cp1250/web/31/programLP1.htm

* Název programu: Programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji COST, EUPRO , EUREKA, INGO a KONTAKT     Vyhlašovatel: MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo veřejnou soutěž na podporu nových projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Cílem veřejné soutěže je plnění závazků vyplývajících z dvoustranných mezinárodních dohod o spolupráci ve výzkumu a vývoji a z členství ČR v mezinárodních organizacích a dalších aktivitách. Návrhům projektů, které budou vybrány na základě veřejné soutěže bude poskytnuta na řešení finanční podpora formou dotace ze státního rozpočtu.
Nejedná se o projekty, které mají z r. 2001 "Rozhodnutí o poskytnutí.." Jedná se pouze o nové projekty, které byly v r. 2001 přijaty do příslušných programů a tím získaly "právo" žádat o dotaci.
Bližší informace na http://www.msmt.cz/cp1250/skupina3/Veda/mezpr/TextVyhlaseniWeb2002.htm.

* Název programu: ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE ČESKÉ VEŘEJNOSTI (LP) a INFORMAČNÍ ZDROJE PRO VÝZKUM A VÝVOJ (LI)     Vyhlašovatel: MŠMT
24.listopadu skončil termín pro odevzdání projektů do obou programů MŠMT. Texty vyhlášení jsou k dispozici na web stránce vyhlašovatele. Stručný obsah programů a průběh hodnocení viz nápověda.

* Název programu: ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE ČESKÉ VEŘEJNOSTI (LP)     Vyhlašovatel: MŠMT
Program volně navazuje na loňské programy PREZENTACE VÝZKUMU A VÝVOJE a POPULARIZACE VĚDY. Cílem programu je:
a) Zpřístupňit české veřejnosti významné výsledky výzkumu a vývoje mezinárodně uznávaných osobností a pracovišť výzkumu a vývoje.
b) Rozšiřováním významných poznatků výzkumu a vývoje prováďeného v ČR přispět ke zlepšení názoru české veřejnosti na výzkum a vývoj a rozšírit povědomí o jejich nezastupitelné roli pro rozvoj společnosti, zvýraznit úlohu výzkumu a vývoje a jejich význam pro ekonomiku a společnost České republiky, vyvolat a podporit zájem mládeže o vědu a techniku, včetně zájmu o vysokoškolské studium, zejména technických oborů, a přispět k snižování nedostatku kvalifikovaných odborníků v českém průmyslu, a tím podpořit rozvoj vědy, techniky, ekonomiky a společnosti v ČR.

* Název programu: INFORMAČNÍ ZDROJE PRO VÝZKUM A VÝVOJ (LI)     Vyhlašovatel: MŠMT
Program volně navazuje na dřívější programy INFRA. Cílem programu je, aby vědecký či výzkumný pracovník nebo uživatel výsledků výzkumu a vývoje měl možnost získat v daném oboru na jednom míste veškeré dostupné informace. Jednotlivé projekty musí zajistit pro príslušnou skupinu oboru získávání, zpřístupňování a poskytování informací, informačních zdrojů (databází, periodik, elektronických i klasických dokumentů) a komplexních služeb s využitím moderní technické a technologické infrastruktury.

* Název programu: NÁRODNÍ VÝZKUMNÁ CENTRA (NC)     Vyhlašovatel: MŠMT
Základním cílem programu je analogicky k vyspělým zemím založit národní výzkumná centra jako nový prvek podpory výzkumu v České republice za účelem dosáhnout v relativně krátké době v souladu s Principy vědní politiky ČR a s připravovanou Národní politikou výzkumu a vývoje srovnatelných výsledků s těmito zeměmi. Nejedná se tedy o pouhé posílení stávajících výzkumných organizací, ale o využití nových forem, kde budou zachovány vazby na mateřské instituce a zajištěna jejich efektivní spolupráce.
Termín odevzdání projektů byl 17. březen 2000. Z cca 150 přihlášených projektů bylo vybráno jen velmi malé procento a v současné době probíhá již druhé kolo jejich hodnocení.

* Název programu: ČESKO-SLOVENSKÁ SPOLUPRÁCE V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE     Vyhlašovatel: MŠMT
Na základě Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky vypisuje MŠMT výzvu k podávání návrhu na projekty vědeckotechnické spolupráce mezi českými a slovenskými řešiteli. Přijímají se návrhy ze všech oborů výzkumu a vývoje s dobou trvání dva roky na základě společných vědeckovýzkumných aktivit. Dohoda umožňuje různé formy spolupráce od společných projektů přes výměnu výzkumných pracovníků, informací, dokumentů, pořádání společných vědeckých setkání až po společné využívání či výměnu techniky. Finanční požadavky českých řešitelů se mohou týkat podle dohody mezi oběma stranami predevším nákladů na mobilitu (pobytové a cestovní náklady). Termín pro podávání návrhů na společné projekty je 15. listopad 1999.

 nahoru