Činnost Asociace výzkumných organizací


OBSAH TÉTO STRÁNKY:
ČLENOVÉ AVO   
ZVOLENÉ ORGÁNY AVO
ZE ŽIVOTA AVO
PROJEKTY AVO
ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA
ZAJÍMAVÉ DOKUMENTY
HLAVNÍ STRÁNKA AVO

Vznik  AVO

      Asociace výzkumných organizací byla založena v roce 1990 v Brně jako dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob, které se zabývají výzkumem a vývojem nebo mají s touto činností společné zájmy. Sdružili se v ní ústavy, organizace i jednotlivci z různých oborů. Jejich společným znakem je orientace na tzv. aplikovaný výzkum a vývoj. Založením Asociace vzniklo v tehdejší ČSFR vůbec první celostátní sdružení na občanských demokratických principech v oblasti vědy, technologií a inovačního podnikání po listopadu 1989. V průběhu roku 1990 dosáhl počet členů Asociace cca 150 a dalších téměř 150 ústavů s ní úzce spolupracovalo. Do jejích aktivit se tak zapojila většina tehdejšího potenciálu čs. aplikovaného výzkumu a vývoje. Další vývoj členské základny Asociace byl ovlivněn jednak transformačním procesem v samotném výzkumu, jednak rozdělením bývalé ČSFR na ČR a SR.
Struktura členské základny podle výzkumných oborů
Struktura členské základny podle výzkumných oborů

Poslání Asociace

     AVO jako dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob zastupuje zájmy především těch subjektů, jejichž dosažené výsledky výzkumu a vývoje jsou v převážné míře komerčně využívány. V současné době reprezentuje téměř 8 tisíc lidí činných v této oblasti. Je jediným sdružením v ČR, které reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjený a provozovaný převážně z privátních zdrojů a mimo sektor Akademie věd a vysokých škol. . Stala se neopominutelným partnerem při projednávání všech důležitých otázek vztahujících se k aplikovanému výzkumu a vývoji a její názory nejsou přehlíženy.
     Asociace vykonává řadu aktivit, které naplňují zejména její poslání spočívající v účinné pomoci při procesu revitalizace českého aplikovaného výzkumu a vývoje jako neodmyslitelného nástroje pro převod výsledků badatelského výzkumu do provozní praxe českého průmyslu a zemědělství se zajištěním návratnosti vložených finančních prostředků Asociace si stanovila jako své poslání účinnou pomoc:      Aplikovaný výzkum a vývoj prochází již několik let složitým procesem zásadních přeměn a v celkové hektické atmosféře obrovských a rychlých transformačních kroků naší společnosti byl vystaven přirozeným rizikům ztrát i jeho vysoce výkonných složek. Navíc vládní sektor věnoval otázkám podpory vytváření inovačního prostředí dosud jen minimální pozornost.
Struktura členské základny podle počtu zaměstnanců
Struktura členské základny podle počtu zamětsnanců
Za této situace se potvrdila účelnost a smysl vzniku Asociace. V současné etapě chce Asociace soustředit svou pozornost na podporu a pomoc svým členům při restrukturalizačních procesech. Chce jim pomoci adaptovat se na utvářející se standardní tržní podmínky a postupně efektivně začlenit český výzkum a vývoj do nového evropského prostoru.

Základní aktivity Asociace

Regionální struktura členské základny
Regionální struktura členské základny

Organizační struktura a financování Asociace

     Nejvyšším orgánem Asociace je Valné shromáždění. Řídícím orgánem je čtrnáctičlenné předsednictvo v čele s prezidentem, výkonným předsedou, místopředsedou a čestným předsedou. Revizi hospodaření a kontrolu plnění usnesení přijatých Valným shromážděním provádí pětičlenná kontrolní komise. Administrativní agendu Asociace zajišťuje její tajemník.
Příjmy Asociace tvoří členské příspěvky, příjmy za služby poskytované Asociací a případné dary.
Členský příspěvek každého člena: 500 Kč

Ceník služeb AVO pro rok 2005
Počet zaměstnanců Výše platby Kč bez DPH (+ 19 %)
Základní sazba Částečná úhrada služ. SP ČR
1 - 3 2 900 650
4 - 9 3 580 650
10 - 49 7 150 1 320
50 - 119 10 730 2 640
120 - 199 14 200 4 400
200 - 299 17 900 4 400
>299 21 600 4 400

Asociace výzkumných organizací vidí svou perspektivu zejména v tom, že ve spolupráci s dalšími zainteresovanými subjekty bude aktivně pomáhat transformaci aplikovaného výzkumu a vývoje do podmínek standardní tržní ekonomiky s cílem udržení a rozvinutí českého výzkumu a vývoje jako předpokladu konkurenceschopnosti našich výrobků. Je proto otevřena všem, kdo usilují o stejné cíle.

Sídlo organizace:

Novodvorská 994
142 21 Praha 4
areál TESLA VÚST
Česká republika
Kontaktní osoby:
Výkonný předseda Ing. Václav Neumajer tel./fax 241 493 138
Tajemnice Jitka Schránilová tel. 244 041 998
Email avo@avo.cz