Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Obsah: 

*******************************

Síť NINET a OKO AVO

Asociace výzkumných organizací si klade jako hlavní úkol zastupovat a prosazovat zájmy aplikovaného výzkumu a vývoje a poskytovat subjektům z tohoto oboru informační servis. Protože zná velmi dobře problémy a zájmy soukromých firem zabývajících se aplikovaným výzkumem a vývojem, je schopna jim pomoci velmi konkrétními radami a službami v oblasti zapojení do mezinárodní spolupráce.

Proto již od r. 1997 vytváří a provozuje základní poradenský systém pro členy AVO a další spolupracující organizace z oblasti komerčního výzkumu a vývoje, který jim usnadňuje zapojení do mezinárodních programů výzkumu a vývoje. Systém pomáhal zájemcům v celém procesu začleňování od poskytnutí základních informací o možnostech spolupráce, přes vytipování vhodných mezinárodních programů příp. běžících projektů až po pomoc při zpracování konkrétních českých projektů mezinárodní spolupráce. V roce 1999 začala AVO budovat tzv. regionální kontaktní body AVO poskytující uvedené služby v jednotlivých regionech.

Na budování těchto regionálních kontaktních bodů v r. 2000 velmi vhodně navázal projekt podporovaný v rámci programu EUPRO - "Oborová kontaktní organizace aplikovaného VaV se zaměřením na ekonomické otázky projektů 5. RP" - dále OKO AVO, která se stala součástí sítě NINET. Tato síť se skládá z řady "Regionálních (případně oborových) kontaktních organizací - RKO (příp. OKO)"

Postupem času se ukázalo, že se na tyto kontaktní organizace obrací řada zájemců s mnoha dotazy nejen z oblasti mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, ale i s dotazy z oblasti výzkumu a vývoje obecně. Proto řada RKO rozšířila svou činnost i do této oblasti. Proto i AVO se rozhodla integrovat své, dosud poněkud roztříštěné, informační a konzultantské služby do jednoho celku pod hlavičku OKO AVO.

Všechny tyto služby poskytuje AVO bezplatně. Nejvhodnějším prostředkem vzájemné komunikace se jeví využívání elektronické pošty na adrese avo@avo.cz. Bližší informace o síti NINET a o ostatních RKO a OKO se dozvíte na http://www.tc.cas.cz/projekty/ninet/

Základní informace o 6. rámcovém programu EU 2002 – 2006

Úvod

Rámcový program EU je hlavním nástrojem podporujícím vytvoření Evropského výzkumného prostoru (ERA). Podle dosud zveřejněných údajů se financování, jeho principy a modely financování projektů v 6.RP příliš neliší od metod používaných v 5.RP. Případné změny a specifické postupy se budou patrně týkat jen „nových nástrojů“ (viz dále) a budou uveřejňovány vždy v příslušné výzvě pro předkládání projektů. O případných změnách v systému zpracování rozpočtu nebo financování projektu budeme průběžně informovat ihned, jak se o nich dozvíme.

O obecných principech používaných i v 6.RP se tak můžete informovat v další kapitole „Základní ekonomické informace o 5. rámcovém programu EU 1998 – 2001“.

V této kapitole přinášíme obecné informace o 6.RP.

6. rámcový program EU

zpracováno s použitím webových stránek www.tc.cas.cz, webových stránek www.cordis.lu a tištěných materiálů TC AV

 

Základní principy 6.RP

Ø      integrovat výzkum ve vybraných tematických prioritách

Ø      vytvořit nástroje, které
▪ povedou k silnějšímu propojení národních, regionálních a dalších evropských aktivit;
▪ zajistí vysokou efektivitu řešení výzkumných problémů;

Ø      umožnit takové strukturování výzkumu, které Evropě zajistí významnou pozici v rozvoji lidských zdrojů a v mezinárodní spolupráci ve VaV

 

Priority a rozpočet 6. RP (částky v milionech €)

 

1.

Integrace a zaměření výzkumu

13345

1.1

Tématické priority

11285

1.1.1

Vědy o živé přírodě, genomika a biotechnologie pro zdraví

2255

 

Pokročilá genomika a její využití pro zdraví

1100

 

Boj proti hlavním chorobám

1155

1.1.2

Technologie informační společnosti

3625

1.1.3

Nanotechnologie a nanovědy, inteligentní multifunkční materiály a nové výrobní procesy a zařízení

1300

1.1.4

Letecký a kosmický výzkum

1075

1.1.5

Kvalita a nezávadnost potravin

685

1.1.6

Trvale udržitelný rozvoj, globální změny a ekosystémy

2120

 

Trvale udržitelné energetické systémy

810

 

Trvale udržitelná povrchová doprava

610

 

Globální změny a ekosystémy

700

1.1.7

Občané a vládnutí ve znalostní společnosti

225

1.2

Specifické aktivity pokrývající širší oblasti výzkumu

1300

 

Podpora politik a předvídání vědeckých a technologických potřeb

555

 

Horizontální výzkumné aktivity pro MSP

430

 

Specifická opatření na podporu mezinárodní spolupráce

315

1.3

Nejaderné aktivity Společného výzkumného centra

760

2.

Strukturování Evropského výzkumného prostoru

2605

2.1

Výzkum a inovace

290

2.2

Lidské zdroje a mobilita

1580

2.3

Výzkumné infrastruktury

665

2.4

Věda a společnost

80

3.

Posilování základů společného výzkumného prostoru

320

3.1

Podpora koordinačních aktivit

270

3.2

Podpora provázaného rozvoje politik

50

Rozpočet 6. RP                                                                                                       16270 mil. €

Program EURATOM                                                                                                       1230 mil. €

Celkový rozpočet                                                                                                          17500 mil. €

 

Blíže k jednotlivým tématickým prioritám

 

1.1.1        Vědy o živé přírodě , genomika a biotechnologie pro zdraví
- Pokročilá genomika a její uplatnění pro zdraví:
genová exprese a proteomika
strukturální genomika
srovnávací genomika a genetika populací
bioinformatika
multidisciplinární funkčně-genomické přístupy k základním biologickým procesům
nové diagnostické postupy
nové testovací postupy in vitro, nahrazující pokusy na zvířatech
nové preventivní a terapeutické nástroje jako např. somatická genová a buněčná terapie a imunoterapie
post-genomika s vysokým aplikačním potenciálem

- Boj s hlavními chorobami:
uplatnění poznatků genomiky pro zvládnutí chorob
boj s rakovinou
zvládnutí hlavních přenosných nemocí souvisejících s chudobou

- Domovská stránka programu: http://www.cordis.lu/fp6/lifescihealth.htm

1.1.2        Technologie informační společnosti – program IST

- Aplikovaný výzkum řešící důležité společenské a ekonomické problémy:
důvěra a bezpečnost
obklopující inteligence a začlenění IT do běžného života
e-ochod, e-vládnutí, e-práce, e-učení, zdraví, doprava
komplexní řešení problémů

- Komunikační, počítačové a softwarové technologie:
komunikační a síťové technologie
softwarové technologie

- Komponenty a mikrosystémy:
mikro, nano a optoelektronika
mikro a nanotechnologie, mikrosystémy, displeje

- Znalostní technologie, technologie rozhraní:
znalostní technologie a digitální obsah
inteligentní rozhraní a povrchy

- Nastupující informační technologie
nové oblasti informačních technologií a vědy

- Domovská stránka programu: http://www.cordis.lu/fp6/ist.htm

1.1.3        Nanotechnologie a nanovědy, inteligentní multifunkční materiály, nové výrobní procesy a zařízení

- Nanotechnologie a nanovědy:
dlouhodobý mezioborový výzkum směřující k pochopení jevů, k ovládnutí procesů a k vývoji zařízení a nástrojů pro výzkum
nanobiotechnologie
inženýrské nanotechniky pro vytváření materiálů a komponent
manipulační a řídící zařízení
aplikace ve zdravotnictví, chemii, energetice, optice a životním prostředí

- Inteligentní multifunkční materiály:
získávání základních znalostí
technologie přípravy, přeměny a zpracování
technické základy vývoje materiálů

- Nové výrobní procesy a zařízení:
vývoj nových procesů a pružných inteligentních výrobních systémů
systémový výzkum a kontrola rizik
optimalizace životnosti

- Integrace nanotechnologií, nových materiálů a nových výrobních technologií pro zlepšení bezpečnosti a kvality života:
systémy nástroje a zařízení pro lepší diagnostiku a chirurgii včetně systémů pro dálkově řízené operace
tkáňové inženýrství, biomimetické a biohybridní systémy
nová generace senzorů, aktuátorů a sytémů pro zdraví a bezpečnost lidí a pro životní prostředí

Domovská stránka programu: http://www.cordis.lu/fp6/nmp.htm

1.1.4        Letecký a kosmický výzkum

- Letecký výzkum:
posílení konkurenceschopnosti snížením nákladů na vývoj, přímých nákladů na provoz letadel a zlepšení pohodlí cestujících
snížení emisí a hluku
zvýšení bezpečnosti letadel
zvýšení provozní kapacity a bezpečnosti leteckých dopravních systémů

- Kosmický výzkum (Space)
Galileo – vývoj multisektorových systémů, zařízení, nástrojů a uživatelského vybavení
Gmes – stimulace vývoje družicových informačních služeb prostřednictvím rozvoje technologií (senzory, data a informační modely, služby zaměřené na životní prostředí: zemský povrch a vegetace, vodní zdroje, oceánské a mřské aplikace, atmosféra, řízení rizik, bezpečnost)
Družicové telekomunikace

- Vazby programu na jiné tématické priority:
▫ Technologie informační společnosti:
všeobecná dostupnost komunikačních sítí
mobilní a bezdrátové systémy
zdokonalování řízení rizik
▫ Trvale udržitelný rozvoj, globální změny a ekosystémy:
udržitelná železniční, silniční a vodní doprava
globální změny a ekosystémy
▫ Občané a vládnutí ve znalostní společnosti:
řešení konfliktů a obnovení míru a spravedlnosti

- Domovská stránka programu: http://www.cordis.lu/fp6/aerospace.htm

1.1.5        Kvalita a bezpečnost potravin

kvalita a bezpečnost potravin v celé šíři řetězce konzument – primární produkce
epidemiologie chorob souvisejících s výživou a alergie
vliv zdravějších potravin na zdraví
postupy sledovatelnosti v potravinovém produkčním řetězci
metody analýzy, zjišťování škodlivých látek a dohled
bezpečnější a k životnímu prostředí šetrnější metody a technologie pro produkci zdravějších potravin
vliv krmiv používaných při výživě zvířat na lidské zdraví
zdravotní rizika ze životního prostředí

- Vazby na další výkumné priority:
genomika a lidské zdraví
udržitelný růst, globální změny a ekosystémy
výzkum na podporu politik EU (společná zemědělská, rybářská, zdravotní politika a politika životního prostředí)

- Domovská stránka programu: http://www.cordis.lu/fp6/food.htm

1.1.6        Udržitelný rozvoj, globální změny a ekosystémy

- Udržitelné energetické systémy:
zdroje čisté energie a energetická účinnost, alternativní motorová paliva
palivové články, přenos a skladování energie, technologie obnovitelných energií, zachycení a odstranění CO2

- Udržitelná povrchová doprava:
ekologicky šetrné a konkurenceschopné dopravní systémy
bezpečnější, efektivnější a konkurenceschopná železniční a námořní doprava

- Globální změny a ekosystémy
skleníkové plyny
koloběh vody a půda
biodiverzita
desertifikace, přírodní katastrofy
udržitelné hospodaření s půdou
operativní prognózování a modelování
doplňkový výzkum

- Domovská stránka programu: http://www.cordis.lu/fp6/sustdev.htm

1.1.7        Občané a vládnutí ve znalostní společnosti

- Znalostní společnost a sociální soudržnost
zlepšení tvorby, šíření a využití znalostí a jejich vliv na hospodářský a společenský rozvoj
alternativy rozvoje znalostní společnost
rozmanitost cest ke znalostní společnosti

- Občané demokracie a nové formy vládnutí:
důsledky integrace a rozšíření Evropy pro vládnutí a občana
členění oblastí odpovědnosti a nové formy vládnutí
řešení konfliktů a obnovení míru
nové formy občanství

- Domovská stránka programu: http://www.cordis.lu/fp6/citizens.htm

 

1.2       Nové a nastupující vědecké a technologické směry NEST (= New Science and Emerging Technologies)

 

Je novinkou v 6. RP

- Typy projektů:
Adventure: originální, vizionářský charakter výzkumu, reakce na nové nepředvídané vědecké příležitosti, nové multidisciplinární přístupy, dlouhodobý přínos
Insight: vyhodnocování nových jevů, které mohou signalizovat neočekávané problémy a rizika pro společnost
tyto dva typy jsou otevřené pro jakoukoliv výzkumnou oblast, otevřená výzva bude po celou dobu trvání 6. RP
Pathfinder: nové oblasti vědecko-technologického potenciálu, skupina doplňujících se projektů zaměřených na specifické, vysoce ambiciosní cíle

- Domovská stránka programu: http://www.cordis.lu/fp6/nest.htm

1.2        Specifické (horizontální) výzkumné aktivity pro MSP

minimálně 15% rozpočtu tématických priorit je pro MSP
předepsaná účast MSP bude publikována ve výzvách
asociace MSP se mohou účastnit některých projektů
účast MSP je jedno z kritérií hodnocení
“také-up“ aktivity – MSP mohou provádět hodnocení, zkoušení a ověřování nových technologií
bude možnost připojení MSP k běžícím projektům
zapojení MSP do projektů prostřednictvím konferencí, studií, expertních skupin, informačních a propagačních aktivit
projekty pro prostředníky na podporu účasti MSP v Projektech

- Zvláštní typy projektů pro MSP:
CRAFT – pro min. 3 MSP a 2 výzkumné organizace

-
Tématické oblasti:
libovolné téma vědy a techniky

- Projekty Collective Research:
pro min. 1 evropskou nebo 2 národní asociace
výsledky musí být atraktivní pro MSP v celé oboru

1.2   Specifická opatření na podporu mezinárodní spolupráce – INCO

- Specifické součásti programu:
spolupráce s rozvojovými zeměmi – zdraví, racionální využívání přírodních zdrojů, nezávadnost potravin
spolupráce se zeměmi z obl. Středozem. moře – zdraví, životní prostředí, zachování kulturního dědictví
spolupráce se zeměmi západního Balkánu – zdraví, životní prostředí
spolupráce s některými zeměmi bývalého Sovětského svazu
koordinace národních programů výzkumné činnosti

- Domovská stránka programu: http://www.cordis.lu/fp6/inco.htm

2.1.   Výzkum a inovace
 
- Vytvoření vazeb mezi účastníky a podpora jejich spolupráce

- Stimulace meziregionální spolupráce

- Zavádění služeb podporujících inovace

- Zvyšování ekonomické a technologické inteligence:
účast MSP ve sdruženích 6. RP, zvláště v IP a NoE
podpora vytváření skupin nebo klastrů MSP s podobnými zájmy v oblasti inovací
podpora meziregionální spolupráce MSP
stimulace vazeb mezi průmyslovými inkubátory
identifikace a rozšíření osvědčených metod

- Anylýza a vyhodnocení inovací ve výzkumných projektech EU

- Domovská stránka programu: http://www.cordis.lu/fp6/innovation.htm

2.2       Lidské zdroje a mobilita


- Školící místa:
výzkumné a výukové sítě Marie Curie
školící místa Marie Curie pro začínající vědecké pracovníky
školící místa Marie Curie pro výměnu znalostí
konference a vzdělávací kurzy Marie Curie

- Individuální stáže:
evropské stáže Marie Curie pro evropské vědecké pracovníky                                          
stáže Marie Curie ve třetích zemích pro evropské vědecké pracovníky
evropské stáže Marie Curie pro vědecké pracovníky za třetích zemí

- Podpora a ocenění vynikající vědecké práce:
granty Marie Curie pro vynikající vědecké týmy
ceny Marie Curie pro vynikající vědecké týmy
profesury Marie Curie

- Reintegrační granty
evropské reintegrační granty Marie Curie
mezinárodní reintegrační granty Marie Curie

- domovská stránka programu: http://www.cordis.lu/fp6/mobility.htm

2.3            Výzkumné infrastruktury

- Nadnárodní přístup:
přístup vědeckých pracovníků z členských a asociovaných zemí EU k unikátním národním výzkumným infrastrukturám

- Integrující aktivity:
smluvně definovaná spolupráce několika organizací disponujících významnými výzkumnými infrastrukturami

- Vývoj komunikačních sítí:
budování vysokorychlostních a vysokokapacitních komunikačních sítí pro potřeby výzkumu

- Studie:
technické studie proveditelnosti týkající se vytváření nových významných výzkumných infrastruktur

- Vývoj nových infrastruktur:
vytváření nových nebo modernizace existujících výzkumných infrastruktur

- Domovská stránka programu: http://www.cordis.lu/fp6/infrastructures.htm

 

Hlavní Nástroje v 6.RP

6. RP bude používat nové nástroje, jejichž prostřednictvím bude možné cíle integrace výzkumu flexibilně definovat. Těmito nástroji jsou zejména integrované projekty (IP) a sítě excelence (NoE). V obou případech by mělo jít o projekty, jejichž rozpočty mohou typicky dosáhnout desítek milionů €. V počáteční fázi by měl být přechod k plnému nasazení IP a NoE usnadněn modifikací nástrojů užívaných již v 5. RP a teprve postupně by mělo převládnout využití těchto nových nástrojů. Výzvy pro podávání projektů upřesní, který nástroj má být využit.

Integrované projekty IP

- Cíl:
dosažení náročných, jasně definovaných vědeckých a technologických cílů (předpokladem je sdružení "kritického množství" aktivit a zdrojů v prioritní oblasti)
zvýšení konkurenceschopnosti Evropy

- Délka trvání: 3-5 let; může být prodloužena

 

- Účastníci:
nejméně 3 nezávislé právní subjekty ze 3 různých členských států EU nebo států asociovaných, z nichž alespoň 2 musí být z EU nebo kandidátské země (změna oproti 5. RP)
vyšší minimální počet účastníků může být určen pracovní programem
očekává se nicméně, že počet účastníků bude dosahovat v průměru 9

 

- Aktivity:
výzkumný a technologický vývoj a inovační aktivity
demonstrační aktivity
školicí aktivity
řízení konsorcia

 

- Financování  - příspěvek k rozpočtu:
Účtovatelné náklady
skutečné náklady, nutné pro projekt
určené v souladu s běžnými účetnickými zvyklostmi každého účastníka
nebudou předem definované nákladové kategorie

- Výpočet nákladů (zkratky viz kap. 5.RP):
FC: plné přímé + nepřímé náklady
FF: plné přímé náklady + paušální režie (až 80 %)
AC: dodatečné náklady + paušální režie (až 20 %) (u účastníků bez analytického účetního systému)

- Výše podpory EK:
50 % pro projekty zaměřené na výzkumný a technologický vývoj a inovační aktivity
35 % pro demonstrační aktivity
100 % (přímých nákladů) pro řízení konsorcia a školicí aktivity
100 % pro účastníky s typem účtování AC

 

- Podání návrhu projektu :
na základě výzvy publikované v Úředním věstníku ES (Official Journal of the European Communities)
výzvě může předcházet výzva k vyjádření zájmu (Expression of Interest)

 

Sítě excelence NoE

 

- Cíl :
posílení vědecké a technologické kvality určitého výzkumné oblasti sdružením "kritického množství" zdrojů a znalostí na evropské úrovni
snížení roztříštěnosti evropského výzkumu
trvalá integrace výzkumných kapacit
dlouhodobé a multidisciplinární cíle
vytvoření "virtuálních center excelence"
společný program aktivit
vysoká úroveň samostatnosti řízení

 

- Délka trvání: 5 nebo více let (i po ukončení podpory Evropské komise)

 

- Účastníci :
nejméně 3 nezávislé právní subjekty ze 3 různých členských států EU nebo států asociovaných, z nichž alespoň 2 musí být z EU nebo kandidátské země (změna oproti 5. RP)
vyšší minimální počet účastníků může být určen pracovním programem
očekává se, že počet účastníků dosáhne nejméně 6 (velké sítě mohou sdružovat až několik stovek výzkumníků)

 

- Společný program aktivit :
společně prováděný výzkum (dlouhodobý, multidisciplinární)
integrační aktivity
šíření excelence (sítě, školicí aktivity)
řízení sítě

 

- Financování :
pevný příspěvek pro integraci (fixed grant for integration),
roční podpora ve formě zálohy vyplacené v závislosti na výsledcích
maximální podpora EK účastnickému týmu: do 25% celkového ročního rozpočtu tohoto týmu
ilustrační příklad výpočtu nákladů podle počtu výzkumníků účastnících se projektu:

 

počet výzkumníků

výše ročního příspěvku
(mil. € / rok)

50

1

100

2

150

3

250

4

500

5

 

- Podání návrhu projektu :
výzva bude publikována v Úředním věstníku EK (The Official Journal of the European Communities)
výzvě může předcházet výzva k vyjádření zájmu (Expression of Interest)

 

Další nástroje a typy projektů

- "Stupně k excelenci" - tj. projekty cílově orientovaného výzkumu, s nimiž je pozitivní zkušenost z 5. RP:
specifické koordinační a podpůrné aktivity – CA, SSA
specifické výzkumné projekty pro malé a střední podniky (MSP) - projekty typu CRAFT a "kolektivní výzkum" (pro sdružení a asociace MSP)
specifické cílené výzkumné a inovační projekty – STREP, STIP
integrované aktivity pro infrastruktury - 
aktivity k podpoře lidských zdrojů a mobility

- Použití různých typů nástrojů bude vždy specifikováno ve výzvě

Užitečné adresy


- Základní informace:

http://www.tc.cz/nko6/

http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/rtd2002

- Jednotlivé priority:

http://www.cordis.lu/fp6/lifescihealth.htm

http://www.cordis.lu/fp6/ist.htm

http://www.cordis.lu/fp6/nmp.htm

http://www.cordis.lu/fp6/aerospace.htm

http://www.cordis.lu/fp6/food.htm

http://www.cordis.lu/fp6/sustdev.htm

http://www.cordis.lu/fp6/citizens.htm

http://www.cordis.lu/fp6/nest.htm

http://www.cordis.lu/fp6/inco.htm

http://www.cordis.lu/fp6/innovation.htm

http://www.cordis.lu/fp6/mobility.htm

http://www.cordis.lu/fp6/infrastructures.htm

 

- Vyhledávání partnerů:
http://www.cordis.lu/fp6/partners.htm
http://partners-service.cordis.lu/index.cfm?pgname=Candidate+States

http://partners-service.cordis.lu/index.cfm?pos=7
http://www.CzechRTD.info/www/

- Výzvy:
http://.www.cordis.lu/fp6/calls.htm

- Výzvy k podávání návrhů na projekty 6. RP najdete na adrese:
http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm

Financování v 6. rámcovém programu

Bližší informace ve zvl. souboru.

Daň z přidané hodnoty v rámci zahraniční podpory projektů výzkumu a vývoje

Vracení DPH nelze uplatnit u 6. RP!!

Vracení DPH v případě získání finanční podpory projektů výzkumu a vývoje ze zahraničí se řídí dle Zákona o dani z přidané hodnoty jeho paragrafem 45c "Vracení daně v rámci zahraniční pomoci". Jeho použití lze lapidárně shrnout do principů dle typu příjemce podpory. Plátce DPH - uplatní příslušnou DPH ve svém "běžném" odečtu DPH. Neplátce DPH - podá místně příslušnému finančnímu úřadu žádost o vrácení DPH. Tato žádost však musí být opatřena "kulatým razítkem" od úřadu, který daný program spolupráce ve výzkumu a vývoji za ČR koordinuje (většinou MŠMT - odbor mezinárodní spolupráce). Plátce DPH, který uplatňuje DPH pomocí koeficientu - pokud je tento koeficient <0.95, může z daňového přiznání tuto DPH vyjmout a učinit to, co neplátce.

Oficiální výklad uvedeného paragrafu jsme konzultovali s Ministerstvem financí a uplatnění tohoto paragrafu se v praxi českých subjektů řídí těmito zásadami: Odst. 1 vymezuje případy, kdy nelze z poskytnuté pomoci hradit DPH. Podle našich dosavadních znalostí obsahují klauzuli o neplacení DPH všechny mezinárodní smlouvy z oblasti výzkumu a vývoje. V případě, že není uzavřena mezinárodní smlouva s Českou republikou a český subjekt obdrží zahraniční pomoc na základě individuální dvoustranné smlouvy, obsahuje obvykle i tato smlouva zmíněnou klauzuli. Z uvedeného odstavce také vyplývá, že za určitých podmínek má osoba, která DPH zaplatila, nárok na vrácení zaplacené daně. Pokud je tato osoba plátce DPH, uplatní svůj nárok na odpočet DPH v rámci svého běžného daňového přiznání k dani z přidané hodnoty. Jiná situace je však u neplátců DPH, kteří mohou využít jen institutu vracení daně. Plátce DPH, který uskutečňuje i plnění osvobozená od daně podle § 25 zákona o DPH, u kterých nárok na odpočet nemá, může uplatnit nárok na odpočet daně jen podle výše vypočteného koeficientu, pokud je nižší než 0,95. Proto může tento plátce využít institutu vrácení daně podle § 45c) při splnění podmínek tohoto paragrafu a v takovém případě podle § 45c odst. 8 již daň na vstupu nedává do daňového přiznání. V těchto případech mohou použít tyto osoby ustanovení odstavců 2) až 7) a podat místně příslušnému finančnímu úřadu žádost o vrácení DPH. Ze zákonem definovaných náležitostí, které musí žádost obsahovat, zaslouží zvláštní pozornost potvrzení dle odst. 2) e). Toto potvrzení v oblasti mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji vydává ve většině případů Ministerstvo školství - odbor mezinárodní spolupráce. Pozor - DPH lze obdržet pouze v případě, že má Česká republika uzavřenu smlouvu s donátorem příslušného programu podpory! Tuto podmínku nesplňují v současné době například výzkumné programy NATO! Z odst. 5) vyplývá, že pro tento případ vracení DPH nemusí být žádající osoba registrována jako daňový subjekt. (poznámka: § 45c odst. 5 stanoví postavení žadatele o vrácení daně jako postavení daňového poplatníka bez povinnosti se registrovat jako daňový subjekt. Tato věta byla do zákona zahrnuta z hlediska správy daně. Pokud ovšem nějaká osoba žádá o vrácení daně podle tohoto paragrafu, odstavec 5 se na ní vztahuje.) Odstavec 8) upozorňuje na nemožnost uplatnění příslušné DPH (případně její části) dvakrát, tedy žádat o její vrácení způsobem popsaným v odst. 2) až 7) a současně ji zahrnout do daňového přiznání. U neplátců DPH pak odst. 9) upozorňuje na jejich povinnost vrácení daně v případě prodeje zboží, u kterého uplatnila nárok na vrácení daně.

§ 45c - "Vracení daně v rámci zahraniční pomoci" Zákona o dani z přidané hodnoty

jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 196/1993 Sb., č. 321/1993 Sb., č. 42/1994 Sb., č. 136/1994 Sb. č. 258/1994 Sb., č. 133/1995 Sb., č. 133/1995 Sb., úplné znění č. 27/1996 Sb.,zákonem č. 151/1997 Sb., č. 208/1997 Sb.,úplné znění č. 199/1998 Sb., č. 129/1999 Sb., č. 17/2000 Sb., č. 17/2000 Sb.,č. 22/2000 Sb., č. 100/2000 Sb., č. 241/2000 Sb., č. 256/2000 Sb.

§ 45c

Vracení daně v rámci zahraniční pomoci

 1. Obsahuje-li mezinárodní smlouva o nenávratné zahraniční pomoci, kterou je Česká republika vázána, ustanovení, že zahraniční pomoc bude osvobozena od daně nebo že z prostředků zahraniční pomoci nesmí být hrazena daň, má osoba, která takovou daň zaplatila, nárok na vrácení zaplacené daně (dále jen "vrácení daně").
 2. Osoba, která má nárok na vrácení daně podle odstavce 1, uplatní nárok podáním žádosti, která musí obsahovat:
  1. obchodní jméno žadatele, u právnických osob sídlo, u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště,
  2. daňové identifikační číslo, případně rodné číslo žadatele,
  3. daňový doklad podle § 2 odst. 2 písm. q) nebo doklad o nákupu zboží nebo služeb, který byl vystaven plátcem,
  4. doklad o zaplacení daně,
  5. potvrzení vydané Ministerstvem financí, případně subjektem, který má oprávnění Ministerstva financí, o zařazení nakoupeného zboží nebo poskytnuté služby v rámci nenávratné zahraniční pomoci a o původu finančních prostředků.
   V žádosti, kterou podává zahraniční osoba, která nemá v tuzemsku sídlo ani bydliště, (dále jen "zahraniční osoba"), nemusí být uvedeno daňové identifikační číslo, případně rodné číslo. Nárok na vrácení daně má i plátce, který ve prospěch zahraniční osoby uskutečnil zdanitelné plnění a podle § 10 uplatnil daň na výstupu, pokud o vrácení daně tato zahraniční osoba nepožádá. V tomto případě nebude žádost obsahovat doklad o zaplacení, ale musí být v žádosti touto zahraniční osobou potvrzeno, že žádost o vrácení daně neuplatní. Tímto potvrzením nárok na vrácení daně zahraniční osobě zaniká.
 3. Na dokladu o nákupu zboží nebo služeb je plátce poskytující zdanitelné plnění povinen uvést
  1. své obchodní jméno, sídlo, popř. bydliště nebo místo podnikání,
  2. své daňové identifikační číslo,
  3. rozsah a předmět zdanitelného plnění,
  4. datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  5. sazbu daně,
  6. výši daně.
 4. Osoba, která má nárok na vrácení daně, podává žádost místně příslušnému finančnímu úřadu s výjimkou zahraniční osoby,48d) která předloží žádost Finančnímu úřadu pro Prahu 1.
 5. Osoba, která žádá o vrácení daně podle odstavce 1, má pro tento účel postavení daňového poplatníka bez povinnosti se registrovat jako daňový subjekt.
 6. Nárok na vrácení daně lze uplatnit nejdéle do 15 měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo. Neuplatní-li se nárok na vrácení daně do 15 měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo, nárok zaniká.
 7. Osobě, která má nárok na vrácení daně, se vrátí daň do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti. Je-li podaná žádost neúplná nebo vzniknou-li pochybnosti o správnosti, pravdivosti nebo průkaznosti podané žádosti, správce daně vyzve osobu, která má nárok na vrácení daně, aby je ve lhůtě, kterou správce daně stanoví, odstranila. Správce daně daň nevrátí, dokud nebudou odstraněny vady a pochybnosti týkající se podané žádosti. Lhůty stanovené k odstranění vad a pochybností se nezapočítávají do běhu lhůty stanovené pro vrácení daně.
 8. Pokud plátce uplatní nárok na vrácení daně podle odstavců 1 až 7, nezahrne tuto daň ve výši uplatňovaného nároku do daně na vstupu v daňovém přiznání.
 9. Prodá-li osoba, která není plátcem, zboží, u kterého uplatnila nárok na vrácení daně podle odstavců 1 až 7, je povinna odvést daň příslušnému finančnímu orgánu ve výši vrácené daně, a to do 25 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém zboží prodala.