1. výzva Interreg CENTRAL EUROPE 2021+ V sérii workshopů představíme většinu podmínek už nyní.

Poslední verze Interreg programu CENTRAL EUROPE 2021-2027, o které jsme psali v předešlé Novince, je po obsahové stránce dopracována, zbývá doplnění několika číselných údajů či ukazatelů. Stav zpracování umožňuje členským státům ohlásit podmínky 1. výzvy už v červnu. Většinu z nich se od nás dozvíte v sérii workshopů s předstihem; s workshopem pod názvem „Infoden_1“ začínáme 28. dubna.

Na webstránce dobíhajícího programu Interreg CENTRAL EUROPE je krátce zmíněno blížící se ohlášení podmínek 1. výzvy v právě započatém období 2021-2027. Společně s kolegy, kteří se věnují nadnárodní a meziregionální evropské územní spolupráci, jsme se domluvili na uspořádání série workshopů, kdy vám možnosti zapojení se do programů přiblížíme mnohem dříve, abyste získali čas na přípravu projektů či vyhledávání partnerů.

Ohlášení oblastí podpory a podmínek pro žadatele 1. výzvy Interreg programu CENTRAL EUROPE 2021-2027 je nejdůležitější událostí za několik posledních let programu, kterou očekáváme letos v červnu. Pokud bude program schválen Evropskou komisí, podpoří spolupráci veřejného a soukromého sektoru ve středoevropském prostoru, kam nadále spadají regiony z 9 států. Jazykem programu je opět angličtina.

Žadatelé budou moci žádat o dotace na tyto priority:

  • Smarter central Europe – posílení inovačních kapacit, rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání
  • Greener central Europe – podpora energetického přechodu ke klimatické neutralitě, zvyšování odolnosti vůči rizikům spojeným se změnou klimatu, posunutí oběhového hospodářství vpřed, ochrana ŽP, ekologičtější městská mobilita
  • Better connected central Europe – zlepšení dopravního spojení venkovských a okrajových regionů
  • Improving governance for cooperation in central Europe – posílení správy pro integrovaný územní rozvoj

Více informací se dozvíte v průběhu našich workshopů. Uskutečníme je vždy ve středu v lichých týdnech, počínaje 28. dubnem 2021. Předpokládáme trvání max. 2 hodiny dopoledne, od cca 9. hod., s využitím aplikace Webex, čas vždy upřesníme.

Pokud máte zájem o účast (ať už pasivní anebo aktivní) dne 28. dubna 2021 („Infoden_1“) anebo dne 12. května 2021 („Infoden_2“), ozvěte se emailem na adresu horste@nullmmr.cz.

zdroj: MMR
Kategorie Aktuality, Blog.