Bioekonomika pro podporu Evropské Zelené dohody

Ve zprávě  vydané v listopadu 2020 Evropská komise deklaruje a demonstruje, jak bioekonomika přispívá k  naplňování nových Evropských strategií.  Evropská komise zároveň deklaruje podporu Iniciativě BIOEAST, která rozvíjí  národní strategie bioekonomiky ve střední a východní Evropě.

V tomto dokumentu[1] Evropská komise sděluje, že bioekonomika bude hrát nedílnou roli při urychlování oživení EU po krizi COVID-19 harmonizaci  ekonomické aktivity s limity  biosféry,  zlepšení odolnosti a konkurenceschopnosti díky dlouhodobých systémovým  řešení a  zajištěním spravedlivého přechodu.

Bioekonomiku je možné definovat jako  katalyzátor systémových změn, která pomáhá při řešení ekonomických, sociálních a environmentálních aspektů Zelené dohody, hledání nových způsobů výroby a spotřeby zdrojů při respektování planetárních hranic a transformaci z lineárního hospodářství založeného na rozsáhlém využívání fosilních a nerostných zdrojů k cirkulárni ekonomice.

Cirkulárni  a udržitelná  bioekonomika   je schopna naplnit všechny aspekty a cílů Evropské zelené dohody podporou:

 1. Evropského hospodářství a prosperity a zajištěním spravedlivého a spravedlivého přechodu
 2. Produkce bez fosilních paliv a materiálů pro klimaticky neutrální budoucnost.
 3. Posílí ochranu životního prostředí a ekosystémů

Ronzon et al. (2020) odhadují, že bioekonomika zaměstnává  téměř 9% pracovní síly v EU-27 a vytváří 4,7% HDP  v EU-27[2].  V rámci programu Horizontu 2020 již Evropská komise vyčlenila 3,85 miliardy EUR z veřejných prostředků na podporu bioekonomiky (téměř 1 mld na výzvu Green Deal[3]) a další investice jsou plánovány v  programu Horizont Evropa (2021-2027).

Evropská komise uvádí tyto konkrétní příklady, jak bioekonomika přispívá k plnění Evropské Zelené dohody:

 1. PODPORA ČISTÉ ENERGIE

Nevyhnutelný biologický odpad lze přeměnit na energii včetně biopaliv pro odvětví, v nichž elektrifikace probíhá a bude i nadále výzvou (letecká, námořní doprava).

 1. ODSTRANĚNÍ ZNEČIŠTĚNÍ

Cirkulární bioekonomika maximalizuje využití vedlejší a zbytkových proudů ze zemědělství, lesnictví, zpracování potravin, čímž se snižuje množství skládkovaného odpadu. Kromě toho používání biohnojiv, bio-pesticidů a biologická kontrola škůdců může přispět k dosažení cílů strategie “Od vidlí po vidličku” k a strategie biologické rozmanitosti, konkrétně ke  snížení používání hnojiv a pesticidů.

 1. ZAJIŠTĚNÍ SPRAVEDLIVÉHO PŘECHODU PRO VŠECHNY

Odhaduje se, že bioekonomika  může vytvořit až 400 000 nových zelených pracovních míst do roku 2035, a to zejména ve venkovských a pobřežních oblastech. Existuje také mnoho příležitostí v oblasti bioekonomiky v  městských a příměstských oblastech.

 1. FINANCOVÁNÍ ZELENÝCH PROJEKTŮ

Bude zřízen Evropský cirkulárni  bioekonomický fond, do kterého bude investováno až 250 milionů EUR pro podporu inovativních projektů cirkulárni  bioekonomiky v EU v oblasti zemědělství, akvakultury a rybolovu, lesnictví, , biochemických látek a biomateriálů.

 1. ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI DOMŮ

Použití izolačních materiálů na bázi biologických materiálů, jako jsou celulózová vlákna a ovčí vlna mohou účinně izolovat budovy způsobem, který také minimalizuje jimi produkované  emise skleníkových plynů.

 1. OD VIDLÍ PO VIDLIČKU

Nové technologie cirkulárni bioekonomiky mohou přispět ke zvýšení  hodnoty producentů potravin přeměnou odpadních produktů na plnohodnotné vstupy jiného hodnotového řetězce. Rovněž chov řas může být novým zdrojem obnovitelné energie, biomasu pro potraviny a zelené výrobky. Udržitelná produkce řas se jeví velmi výhodně pro dosažení potenciálně vysokých výnosů s minimálními nároky na půdu a požadavky na hnojiva při současném zvyšování biologické rozmanitosti.

 1. OCHRANA PŘÍRODY

Rozvoj udržitelné bioekonomiky může přispět kE zvyšování biologické rozmanitosti při zlepšování poskytování ekosystémových služeb.

 1. EU JAKO LEADER GLOBÁLNÍ ZELENÉ ZMĚNY

Evropská komise má vedoucí postavení v celosvětových iniciativách prosazující bioekonomiku, jakým je například Mezinárodní Fórum pro bioekonomiku.

Příkladem evropské iniciativy je Evropská aliance pro bioekonomiku[4], která přestavuje meziodvětvovou alianci zaměřenou na začleňování a realizaci potenciálu bioekonomiky v Evropě.

Evropská aliance pro bioekonomiku usiluje:

 • výroba a využívání obnovitelných zdrojů jako suroviny pro výrobu inovativních produktů a materiálů každodenní potřeby s přidanou hodnotou
 • Závazek maximalizovat nevyužitý potenciál evropských obnovitelných zdrojů s cílem podpořit výrobu bioproduktů a materiálů „Made in Europe“
 • Efektivita zdrojů a udržitelnost jako hnací síla obchodních principů

Aliance si je vědoma toho, že bioekonomika je stále relativně nový politický, ekonomický a sociální koncept, a proto se snaží

 • Zvyšovat povědomí vedoucích představitelů EU, národních a regionálních lídrů o výhodách biohospodářství a bioodvětví
 • Zajistit, aby se bioekonomika stala klíčovým tématem pro výzkum a inovace
 • Mobilizovat a zapojit stakeholdery pro plné využití evropského bioekonomického potenciálu
 • Stimulovat veřejné politiky pro vytvářením podmínek podporujících biologická řešení

Sektory Evropské aliance pro bioekonomiku zahrnují přibližně[5]  4 700 společností (včetně 5 100 výrobních závodů a mlýnů), stejně jako 12 milionů zemědělských podniků a 16 milionů vlastníků lesů 29 milionů zaměstnanců, a to včetně: 1,8 milionu pracovních míst v průmyslu 26 milionů v zemědělství 1,4 milionu lidí v lesnictví.

 

Kategorie Aktuality, Blog.