Základní aktivity Asociace

 

Zástupci Asociace se účastní především na přípravě a projednávání příslušných legislativních změn a finančních opatření. Asociace má zastoupení v Radě vlády ČR pro výzkum a vývoj. K prosazování zájmů aplikovaného výzkumu a vývoje slouží i účast zástupců AVO v činnosti řady parlamentních výborů. Jako kolektivní člen Svazu průmyslu a dopravy ČR využívá Asociace možnost prezentovat své požadavky v jeho programu a v jeho stanoviscích k legislativním a jiným opatřením orgánů státní správy. Udržuje úzké kontakty s relevantními pracovišti státní správy, které se zabývají problematikou výzkumu a vývoje.

Asociace vydává pravidelně informace o svých aktivitách v časopise "inovační podnikání & transfer technologií". Exkluzivní informace poskytuje v dopisech svým členům v cca měsíčních intervalech. Snaží se především monitorovat všechny dostupné programy podpory výzkumu a vývoje z různých zdrojů. Její zástupci jsou členy rad mezinárodních programů (např. EUREKA), programů podpory výzkumu a vývoje jednotlivých ministerstev a dalších. To umožňuje poskytování cenných rad členům, kteří se chtějí některého programu zúčastnit. Pro orientaci v těchto aktivitách vydává AVO pravidelně speciální publikaci s jejich kompletním výčtem. Současně se z uvedených programů snaží získat dotace na pomoc členům; v r. 96 to byla např. dotace na připojení 30ti členů na INTERNET. Usnadnění účasti svých členů v mezinárodních programech (a tím získání podpory) umožňuje poradenský systém AVO, kde za symbolickou cenu lze nalézt vhodné partnery (projekty) v zahraničí.
Asociace postupně vytváří obecně přístupnou databázi všech organizací v ČR, které se zabývají komerčním výzkumem a vývojem.

Asociace vydává různé prezentační materiály s nabídkami činností a služeb svých členů, aktualizované databáze členské základny vč. počítačového prezentačního programu, tematické informační publikace apod. Tyto prostředky využívá Asociace k prezentaci svých členů i na různých tuzemských a zahraničních výstavách a veletrzích.

Asociace pořádá např. pravidelné semináře k aktuálním problémům aplikovaného výzkumu a vývoje, školení k novým právním úpravám dotýkajících se činnosti výzkumných a vývojových organizací, specializované semináře technického zaměření. Každoročně to je např. velmi úspěšný seminář o vyhlašovaných programech podpory výzkumu a vývoje.

Asociace s využitím svých kontaktů se státními orgány, Svazem průmyslu a dopravy ČR, Asociací inovačního podnikání a jinými sdruženími zjišťuje a zprostředkovává možnou účast svých členů v zahraničních výzkumných a vývojových projektech a grantech i výrobní a obchodní spolupráci se zahraničními partnery. Na AVO se obracejí i zahraniční organizace s informacemi o možnostech využití různých podpor z jejich zemí.
Asociace udržuje od roku 1992 stálé kontakty s významným evropským sdružením vrcholových představitelů průmyslového výzkumu v západní Evropě - EIRMA (European Industrial Research Management Association). Asociace dosáhla také toho, že se pravidelná roční konference tohoto prestižního sdružení konala poprvé v některé z postkomunistických zemí, a to v ČR v Praze. Konference bylo využito ze strany AVO i k uspořádání doprovodné nabídkové výstavy pro své členy.

Asociace usiluje o vytváření příznivého a přitom reálného obrazu o aplikovaném výzkumu a vývoji ve společnosti a o uznání jeho nezbytnosti pro dosažení konkurenceschopnosti české ekonomiky. Asociace proto využívá všech možností obracet se jak na širokou veřejnost, tak na různé veřejné činitele a instituce včetně využívání tisku - články v Ekonomu, Profitu, CZECH BUSINESS AND TRADE JOURNAL a dalších.

Asociace pomáhá tvořit prostor pro navazování kontaktů a rozvíjení spolupráce s výrobními a jinými organizacemi prostřednictvím jejich svazů a sdružení. Asociace má své zastoupení v předsednictvu Svazu průmyslu a dopravy ČR a těsně spolupracuje se všemi jeho dalšími orgány s konečným cílem zvýšit konkurenceschopnost naší výroby na základě nových tuzemských výzkumných a vývojových řešení.

Asociace zprostředkuje pro své členy různé služby, jako např. zpracování marketingových studií, právní a patentové poradenství, ekonomické a daňové poradenství, expertní činnost, zajištění účasti na zahraničních kongresech a konferencích apod..