Ozvěny konference Byznys s Inovacemi 2023

Nový zákon o VaV, Metodika 17+ v praxi, rozpočet na VaVaI, hodnocení VO – to byla hlavní témata panelové diskuse s představiteli vlády a poskytovatelů veřejné podpory na aplikovaný  výzkum pořádané Asociací výzkumných organizací

25. dubna 2022 se v Praze v budově CIIRC ČVUT do diskuse zapojili náměstek ministryně pro vědu a výzkum Prof. Ing. Štěpán Jurajda Ph.D., ředitel odboru precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání Mgr. Jan Radoš, vrchní ředitel ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Petr Očko, PhD., předseda TAČR prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., kteří diskutovali společně se zástupci výzkumných organizací Ing. Martinem Smekalem, vedoucím Centra transferu technologií AV ČR a Ing. Liborem Krausem, prezidentem AVO.

Všichni účastníci ve svých vystoupeních zdůraznili význam výzkumu, vývoje a inovací a potřebu rychlých aplikací pro řešení bezpečnostních výzev v Evropě. Prof. Jurajda v rámci hodnocení VO potvrdil nutnou změnu v modulech M1 a M2, jelikož je nevhodné, aby výzkumné organizace  s aplikovanými výsledky byly hodnoceny podle množství publikací. Je nutno upravit škálu pro toto hodnocení a provést revizi metodiky. Paní ministryně ustavila pracovní skupinu a bude svolávat kulaté stoly týkající se transferu znalostí.

Ing. Petr Očko krátce představil připravované dotační možnosti  v programech TREND a Country for the Future. MPO je nyní ve fázi vyhodnocování 5ti letého monitorovacího období pro VO a bude nastavovat výši institucionální podpory pro VO v dalších letech. Podpořil úpravu hodnocení resortních VO podle nových indikátorů. Zmínil i ustavení platformy poskytovatelů účelové podpory ve VaV na resortech.

Mgr. Jan Radoš informoval, že na MZe jsou 5ti leté smlouvy již uzavřené a ocenil by lepší metodické hodnocení ze strany Úřadu vlády ČR. Projekty na MZe se v dalších letech budou týkat inovativnosti v zemědělství a inovace státní správy.

Prof. Petr Konvalinka informoval o připravovaných výzvách pro letošní rok; harmonogram všech dotačních titulů je na webu TA ČR. Rovněž informoval o připravovaném programu na podporu obranného výzkumu, projekty by mohly být realizovány od roku 2025.

Ing. Smekal z CETT AV ČR doporučil za AV ČR sjednotit parametry hodnocení výsledků VaV. AV ČR řeší hodnocení svých ústavů dlouhodobě konzistentně za využití zahraničních odborníků.

Při diskusi o rozpočtu na VaVaI se všichni účastníci diskuse shodli, že v oblasti výzkumu a vývoje vzniká dlouhodobý deficit financí, protože od roku 2020 vzrostl celkový rozpočet pouze o 1mld. Kč (ze 38 mld. Kč na 39 mld. Kč, což je cca o 3 %), přičemž  inflace za toto období již překročila 20 %.

Prezident AVO Ing. Kraus tuto diskusi shrnul se slovy: „Jsem rád, že jsme se všichni shodli na nutnosti podpory aplikovaného výzkumu, a že AVO může počítat se spoluprací jak se zástupci veřejné správy, tak AV ČR i nadále“.

Kategorie Aktuality, Blog.