Vyjádření Asociace výzkumných organizací (AVO) k programovému prohlášení koaliční vlády

Věda a výzkum jako klíčové faktory pro růst konkurenceschopnosti ČR, posílení inovací pro podporu malých a středních podniků, nutnost reagovat na změny klimatu – toto jsou některé z priorit prohlášení Vlády ČR, které koresponduje s cíli Asociace výzkumných organizací.

Asociace výzkumných organizací (AVO) se se zájmem seznámila s textem programového prohlášení koaliční vlády. AVO je nevládní neziskovou organizací, která hájí zájmy aplikovaného výzkumu realizovaného zejména v podnikatelských subjektech a vedle univerzit a Akademie věd ČR je třetím národním pilířem výzkumu a vývoje.

Rádi konstatujeme, že v kapitole věnované výzkumu jsou zachycena témata a naznačena řešení, která dlouhodobě diskutujeme a podporujeme.

Velmi vítáme závazek vlády navýšit rozpočet pro výzkum, vývoj a šíření inovací. Je potřeba jasně říci, že 2/3 prostředků do rozpočtu na VaVaI vkládají soukromé firmy a vítáme podporu vlády pro zlepšení výzkumných aktivit formou kolaborativních projektů firem a výzkumných organizací a dále i zjednodušení daňových odpočtů na výzkum a vývoj. Změna klimatu je neoddiskutovatelná, domníváme se, že Zelenou dohodu a nové Evropské strategie je potřeba brát jako výzvu a příležitost, aby se Česká republika přiblížila svým západním sousedům. S výjimkou Řecka a Portugalska všechny ostatní „staré“ členské země EU mají národní strategii bioekonomiky jako nástroje pro udržitelný rozvoj. Pro bioekonomiku je regionální rozměr charakteristický, umožňuje vnímat regionální specifika a realizovat opatření s reflexí místních podmínek regionu či země, ne tedy jedno řešení pro všechny.

Jako zásadní vnímáme také snahu o vyšší zapojení do mezinárodní spolupráce. AVO je zapojena v prvním bioekonomickém HUBu ve střední a východní Evropě, který o vyšší participaci organizací z České republiky v rámcových programech EU podporuje. Bioekonomika je nástrojem udržitelnější produkce a velkou příležitostí pro aplikovaný výzkum, malé a střední podniky a v neposlední řadě pro mezinárodní spolupráci. Nové rámcové programy Evropské komise a rovněž partnerské iniciativy soukromého sektoru a Evropské komise nabízejí velké finanční příležitosti růstu českým organizacím.

Určitě jedna z největších současných výzev je zcela jistě zlepšit koordinaci výzkumu na celorepublikové úrovni, pokusit se ještě více sjednotit hodnocení výzkumu v intencích Metodiky 17+. AVO  se podílí na implementaci metodiky na resortních úrovních a je připravena  Vládě  ČR nabídnout svoje zkušenosti a spolupráci v této oblasti.

Stále hovoříme o nedostatečném transferu výsledků do praxe a využití výsledků výzkumu a vývoje pro posun českých podniků.  S tím také souvisí málo efektivní propagace výsledků výzkumu a jejich přínosů. Je potěšitelné, že tyto oblasti jsou v programovém prohlášení obsaženy. Podporujeme i důraz na excelentní výzkum a to jak v základním, tak i v aplikovaném výzkumu. Zatím se totiž excelence v metodice vztahuje spíše k publikačním aktivitám. AVO nabízí Vládě ČR aktivní spolupráci, rádi se zapojíme do diskuse.

O významu výzkumu se hovoří také v kapitole vzdělávání. Rádi bychom zdůraznili význam permanentní komunikace s profesnímu svazy a podnikatelskou sférou při definování výukových plánů tak, aby reflektovaly maximálně potřeby praxe. AVO zpracovává Road mapy reflektující potřeby svých členů a v rámci bioekonomického HUBu spolupracujeme se sítí univerzit ze „starých“ členských zemí (European Bioekonomy University se sekretariátem na Universitě Hohenheim). V této souvislosti chceme také zdůraznit a doplnit, že je nutné podporovat talentovanou mládež a studenty a hledat programy, které toto umožní více než dosud.

Celkově si dovolujeme vyjádřit názor, že ve výše uvedených kapitolách, především věnovaných výzkumu, je v programovém prohlášení, byť možná na obecnější úrovni, shrnuta většina problematik, jejichž řešení posune uvedené oblasti hospodářství na vyšší kvalitativní úroveň. Jsme připraveni s Vládou ČR spolupracovat a aktivně se zapojit do přípravy politik, programů pro podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Libor Kraus
prezident AVO

Jan Nedělník
viceprezident AVO

Kategorie Aktuality, Blog.